Instalare Hadoop 2.6.1

Pentru ca framework-ul Hadoop să poată funcționa, este necesar ca în prealabil să se instaleze:

 • o versiune a mașinii virtuale Java;
 • un server SSH prin intermediul căruia să se gestioneze accesul la nodurile de nume și de date.

Este recomandat să se creeze un grup / un utilizator dedicat pentru framework-ul Hadoop, realizându-se astfel separarea de alte programe utilizate pe mașina respectivă.

Configurare acces SSH

 1. se instalează serverul SSH
  student@aipi2015:~$ sudo apt-get install openssh-server
 2. se generează o cheie RSA (cu parola vidă) pentru utilizatorul curent
  student@aipi2015:~$ ssh-keygen -t rsa -P ""
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/student/.ssh/id_rsa): 
  Created directory '/home/student/.ssh'.
  Your identification has been saved in /home/student/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /home/student/.ssh/id_rsa.pub.
  The key fingerprint is:
  36:56:1b:da:48:03:69:66:d3:36:f5:e6:9c:f7:a7:9c student@aipi2015

  Deși nu este recomandată folosirea de parole vide, adoptarea unui astfel de comportament în acest caz este dictată de faptul că, în caz contrar, această informație va fi solicitată de fiecare dată când se realizează o conexiune între framework-ul Hadoop și nodurile pe care le gestionează.

 3. se indică permisiunile de acces SSH pe mașina locală folosind cheia generată
  student@aipi2015:~$ cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys
 4. se testează comunicația folosind SSH printr-o conexiune la mașina locală cu utilizatorul curent; astfel, se stochează și cheia mașinii locale în fișierul known_host a utilizatorului curent
  student@aipi2015:~$ ssh localhost
  The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is 7a:0d:10:b0:d2:54:09:82:85:57:37:bd:7a:11:3a:d4.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
  Welcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.19.0-25-generic x86_64)
  
   * Documentation: https://help.ubuntu.com/
  
  
  The programs included with the Ubuntu system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  
  Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
  applicable law.

Alte configurări cu privire la serverul SSH pot fi realizate în fișierul /etc/ssh/sshd_config:

 • opțiunea PubkeyAuthentication trebuie să aibă valoarea yes;
 • dacă opțiunea AllowUsers este activă, utilizatorul curent trebuie să se regăsească în această listă.

Încărcarea unei astfel de configurații (în situația în care au fost realizate modificări) se face prin comanda

student@aipi2015:~$ sudo /etc/init.d/ssh reload

Alte configurări referitoare la clientul SSH pot fi precizate în fișierul ~/.ssh/config.

Dezactivare protocol IP v6

Este recomandat ca pentru cele mai multe sisteme să se dezactiveze protocolul IP v6 întrucât framework-ul Hadoop utilizează adresa 0.0.0.0 pentru mai multe configurări, putând să se realizeze confuzia că aceasta ar aparține acestui spațiu.

În /etc/sysctl.conf trebuie precizate valorile următorilor parametri:

student@aipi2015:~$ sudo nano /etc/sysctl.conf
sysctl.conf
...
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Actualizarea acestor valori se realizează în momentul în care se repornește sistemul de operare.

Starea protocolului IP v6 se poate testa prin comanda:

student@aipi2015:~$ cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

care poate furniza următoarele valori:

 • 0 - protocolul IP v6 este activat;
 • 1 - protocolul IP v6 este dezactivat.
Alternativ, se poate specifica utilizarea protocolului IP v4 în fișierul de configurare Hadoop ($HADOOP_HOME/etc/hadoop/hadoop-env.sh):
export HADOOP_OPTS=-Djava.net.preferIPv4Stack=true

Obținerea celei mai recente versiuni stabile

 • se descarcă cea mai recentă versiune stabilă (lista poate fi consultată pe Hadoop Releases)
  student@aipi2015:~$ cd /tmp
  student@aipi2015:/tmp$ wget http://mirrors.hostingromania.ro/apache.org/hadoop/common/hadoop-2.6.1/hadoop-2.6.1.tar.gz
 • se copiază în /usr/local, creându-se și o legătură simbolică spre aceasta
  student@aipi2015:/tmp$ tar xzf hadoop-2.6.1.tar.gz 
  student@aipi2015:/tmp$ sudo mv hadoop-2.6.1 /usr/local/
  student@aipi2015:/tmp$ sudo ln -s /usr/local/hadoop-2.6.1/ /usr/local/hadoop
  student@aipi2015:/tmp$ rm -f hadoop-2.6.1.tar.gz
 • se specifică utilizatorul curent drept proprietarul acestui director
  student@aipi2015:~$ sudo chown -R student /usr/local/hadoop

Specificarea parametrilor în fișierele de configurare

Se va crea directorul hdfs în $HOME, având subdirectoarele name, data și tmp, acestea urmând a fi folosite în contextul sistemului de fișiere distribuit Hadoop pentru diferite operații de către nodul de nume și nodul de date:

student@aipi2015:~$ mkdir $HOME/hdfs
student@aipi2015:~$ mkdir $HOME/hdfs/name
student@aipi2015:~$ mkdir $HOME/hdfs/data
student@aipi2015:~$ mkdir $HOME/hdfs/tmp
student@aipi2015:~$ sudo chmod -R 755 $HOME/hdfs

.bashrc

Se specifică în .bashrc valoarea variabilelor de sistem JAVA_HOME, HADOOP_INSTALL, HBASE_INSTALL care indică locațiile la care sunt instalate aceste programe, căile respective fiind adăugate și la PATH, pentru ca procesul de căutare a diferitelor utilitare să fie realizat în mod automat:

student@aipi2015:~$ sudo nano ~/.bashrc
.bashrc
...
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_60
export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin:$HADOOP_INSTALL/sbin
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_INSTALL
export YARN_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIRE=$HADOOP_INSTALL/lib/native
export HBASE_INSTALL=/usr/local/hbase
export PATH=$PATH:$HBASE_INSTALL/bin
Încărcarea acestor valori specificate pentru variabilele de sistem se face prin comanda:
student@aipi2015:~$ source ~/.bashrc

hadoop-env.sh

În fișierul hadoop-env.sh trebuie specificată valoarea variabilei de sistem JAVA_HOME astfel încât aceasta să fie disponibilă de fiecare dată când pornește framework-ul Hadoop:

student@aipi2015:/usr/local/hadoop/etc/hadoop$ sudo nano hadoop-env.sh
hadoop-env.sh
...
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_60

core-site.xml

În fișierul core-site.xml trebuie specificate valori ale unor proprietăți care vor fi utilizate de fiecare dată când pornește framework-ul Hadoop, suprascriind valorile implicite:

 • fs.default.name: URI-ul (protocol://gazda:port) ce descrie NameNode-ul pentru fiecare cluster, întrucât fiecare nod din cadrul sistemului pe care rulează framework-ul Hadoop trebuie să cunoască adresa acestuia;
 • hadoop.tmp.dir: locația la care vor fi plasate informațiile temporare - subdirectorul /tmp din $HOME/hdfs.
student@aipi2015:/usr/local/hadoop/etc/hadoop$ sudo nano core-site.xml
core-site.xml
<configuration>
 <property>
  <name>fs.default.name</name> 
  <value>hdfs://localhost:9000</value>
 </property> 
 <property>
  <name>hadoop.tmp.dir</name>
  <value>/home/student/hdfs/tmp</value>
 </property>
</configuration>

yarn-site.xml

În fișierul yarn-site.xml pot fi specificate valori ale unor proprietăți care vor fi utilizate de fiecare dată când pornește procesul MapReduce, suprascriind valorile implicite:

student@aipi2015:/usr/local/hadoop/etc/hadoop$ sudo nano yarn-site.xml
yarn-site.xml
<configuration>
 <property>
  <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
  <value>mapreduce_shuffle</value>
 </property>
 <property>
  <name>yarn.nodemanager.aux-services.mapreduce.shuffle.class</name>
  <value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value>
 </property>
</configuration>

mapred-site.xml

În fișierul mapred-site.xml pot fi specificate proprietăți precum tipul de proces care va fi utilizat pentru planificarea sarcinilor (JobTracker / Yarn):

student@aipi2015:/usr/local/hadoop/etc/hadoop$ cp mapred-site.xml.template mapred-site.xml
student@aipi2015:/usr/local/hadoop/etc/hadoop$ nano mapred-site.xml
mapred-site.xml
<configuration>
 <property>
  <name>mapreduce.framework.name</name>
  <value>yarn</value>
 </property>
</configuration>

hdfs-site.xml

În fișierul hdfs-site.xml, fiecare mașină din cluster trebuie să specifice locațiile de pe disc care vor fi folosite de nodul de nume, respectiv de nodul de date:

 • dfs.name.dir - calea din cadrul sistemului local de fișiere în care instanța NameNode își stochează datele; în cazul în care nu este indicată implicit, are valoarea /tmp;
 • dfs.data.dir - calea din cadrul sistemului local de fișiere în care instanța DataNode își stochează datele; în cazul în care nu este indicată implicit, are valoarea /tmp;
 • dfs.replication - nivelul de replicare (de câte ori va fi replicat același bloc în cadrul unor clustere diferite).
student@aipi2015:/usr/local/hadoop/etc/hadoop$ sudo nano hdfs-site.xml
hdfs-site.xml
<configuration>
 <property>
  <name>dfs.name.dir</name>
  <value>/home/student/hdfs/name</value>
 </property>
 <property>
  <name>dfs.data.dir</name>
  <value>/home/student/hdfs/data</value>
 </property>
 <property>
  <name>dfs.replication</name>
  <value>1</value>
 </property>
</configuration>

Formatarea sistemului de fișiere distribuit HDFS

Înainte de a putea fi utilizat, sistemul de fișiere distribuit HDFS trebuie să fie formatat:

student@aipi2015:~$ hdfs namenode -format
15/09/26 04:54:19 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG: 
/************************************************************
STARTUP_MSG: Starting NameNode
STARTUP_MSG:  host = aipi2015/127.0.1.1
STARTUP_MSG:  args = [-format]
STARTUP_MSG:  version = 2.6.1
STARTUP_MSG:  classpath = /usr/local/hadoop-2.6.1/etc/hadoop:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-httpclient-3.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-configuration-1.6.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jasper-compiler-5.5.23.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jettison-1.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/curator-client-2.6.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/httpclient-4.2.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-net-3.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/api-asn1-api-1.0.0-M20.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jsp-api-2.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/avro-1.7.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/zookeeper-3.4.6.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-collections-3.2.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jersey-core-1.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jersey-server-1.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jackson-jaxrs-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/httpcore-4.2.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/apacheds-kerberos-codec-2.0.0-M15.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/asm-3.2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-el-1.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/mockito-all-1.8.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/hadoop-annotations-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/curator-framework-2.6.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/guava-11.0.2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/curator-recipes-2.6.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/junit-4.11.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/stax-api-1.0-2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/xz-1.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-cli-1.2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/api-util-1.0.0-M20.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/htrace-core-3.0.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jets3t-0.9.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-digester-1.8.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jackson-xc-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/hamcrest-core-1.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jsr305-1.3.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-io-2.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/xmlenc-0.52.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/snappy-java-1.0.4.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-beanutils-1.7.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jersey-json-1.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/gson-2.2.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jasper-runtime-5.5.23.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/hadoop-auth-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-lang-2.6.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/java-xmlbuilder-0.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-codec-1.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-math3-3.1.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-api-1.7.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/apacheds-i18n-2.0.0-M15.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/servlet-api-2.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-beanutils-core-1.8.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/log4j-1.2.17.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jetty-6.1.26.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/paranamer-2.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/activation-1.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/jsch-0.1.42.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-common-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-nfs-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-common-2.6.1-tests.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-daemon-1.0.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jsp-api-2.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jersey-core-1.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jersey-server-1.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/asm-3.2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-el-1.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/guava-11.0.2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-cli-1.2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/htrace-core-3.0.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/xml-apis-1.3.04.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jsr305-1.3.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-io-2.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/xmlenc-0.52.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jasper-runtime-5.5.23.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-lang-2.6.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-codec-1.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/servlet-api-2.5.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/log4j-1.2.17.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jetty-6.1.26.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/xercesImpl-2.9.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-nfs-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-2.6.1-tests.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/guice-3.0.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/commons-httpclient-3.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/aopalliance-1.0.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jettison-1.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/leveldbjni-all-1.8.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/zookeeper-3.4.6.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/commons-collections-3.2.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jersey-core-1.9.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jersey-server-1.9.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jackson-jaxrs-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jersey-guice-1.9.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/asm-3.2.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/guava-11.0.2.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/stax-api-1.0-2.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/xz-1.0.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/commons-cli-1.2.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jackson-xc-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jsr305-1.3.9.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jline-0.9.94.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/commons-io-2.4.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/javax.inject-1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jersey-json-1.9.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/guice-servlet-3.0.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/commons-lang-2.6.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/commons-codec-1.4.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jersey-client-1.9.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/servlet-api-2.5.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/log4j-1.2.17.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/jetty-6.1.26.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/activation-1.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-tests-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-web-proxy-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-registry-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-client-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-api-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-applications-distributedshell-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-applications-unmanaged-am-launcher-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-resourcemanager-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-common-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-applicationhistoryservice-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-common-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop-2.6.1/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-nodemanager-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/guice-3.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/aopalliance-1.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/leveldbjni-all-1.8.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/avro-1.7.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-core-1.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-server-1.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-guice-1.9.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/asm-3.2.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/hadoop-annotations-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/junit-4.11.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/xz-1.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/hamcrest-core-1.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/commons-io-2.4.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/snappy-java-1.0.4.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/javax.inject-1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/guice-servlet-3.0.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/log4j-1.2.17.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/paranamer-2.3.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-app-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-hs-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-hs-plugins-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-core-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.6.1-tests.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-shuffle-2.6.1.jar:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-common-2.6.1.jar:/contrib/capacity-scheduler/*.jar
STARTUP_MSG:  build = https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hadoop.git -r b4d876d837b830405ccdb6af94742f99d49f9c04; compiled by 'jenkins' on 2015-09-16T21:07Z
STARTUP_MSG:  java = 1.8.0_60
************************************************************/
15/09/26 04:54:19 INFO namenode.NameNode: registered UNIX signal handlers for [TERM, HUP, INT]
15/09/26 04:54:19 INFO namenode.NameNode: createNameNode [-format]
15/09/26 04:54:21 WARN common.Util: Path /home/student/hdfs/name should be specified as a URI in configuration files. Please update hdfs configuration.
15/09/26 04:54:21 WARN common.Util: Path /home/student/hdfs/name should be specified as a URI in configuration files. Please update hdfs configuration.
Formatting using clusterid: CID-9fa0722d-3fbc-452a-b3a0-b4784d27a95b
15/09/26 04:54:21 INFO namenode.FSNamesystem: No KeyProvider found.
15/09/26 04:54:21 INFO namenode.FSNamesystem: fsLock is fair:true
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.DatanodeManager: dfs.block.invalidate.limit=1000
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.DatanodeManager: dfs.namenode.datanode.registration.ip-hostname-check=true
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: dfs.namenode.startup.delay.block.deletion.sec is set to 000:00:00:00.000
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: The block deletion will start around 2015 Sep 26 04:54:21
15/09/26 04:54:21 INFO util.GSet: Computing capacity for map BlocksMap
15/09/26 04:54:21 INFO util.GSet: VM type    = 64-bit
15/09/26 04:54:21 INFO util.GSet: 2.0% max memory 966.7 MB = 19.3 MB
15/09/26 04:54:21 INFO util.GSet: capacity   = 2^21 = 2097152 entries
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: dfs.block.access.token.enable=false
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: defaultReplication     = 1
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: maxReplication       = 512
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: minReplication       = 1
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: maxReplicationStreams   = 2
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: shouldCheckForEnoughRacks = false
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: replicationRecheckInterval = 3000
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: encryptDataTransfer    = false
15/09/26 04:54:21 INFO blockmanagement.BlockManager: maxNumBlocksToLog     = 1000
15/09/26 04:54:21 INFO namenode.FSNamesystem: fsOwner       = student (auth:SIMPLE)
15/09/26 04:54:21 INFO namenode.FSNamesystem: supergroup     = supergroup
15/09/26 04:54:21 INFO namenode.FSNamesystem: isPermissionEnabled = true
15/09/26 04:54:21 INFO namenode.FSNamesystem: HA Enabled: false
15/09/26 04:54:21 INFO namenode.FSNamesystem: Append Enabled: true
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: Computing capacity for map INodeMap
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: VM type    = 64-bit
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: 1.0% max memory 966.7 MB = 9.7 MB
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: capacity   = 2^20 = 1048576 entries
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.NameNode: Caching file names occuring more than 10 times
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: VM type    = 64-bit
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: 0.25% max memory 966.7 MB = 2.4 MB
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: capacity   = 2^18 = 262144 entries
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.FSNamesystem: dfs.namenode.safemode.threshold-pct = 0.9990000128746033
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.FSNamesystem: dfs.namenode.safemode.min.datanodes = 0
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.FSNamesystem: dfs.namenode.safemode.extension   = 30000
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache on namenode is enabled
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache will use 0.03 of total heap and retry cache entry expiry time is 600000 millis
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: Computing capacity for map NameNodeRetryCache
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: VM type    = 64-bit
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: 0.029999999329447746% max memory 966.7 MB = 297.0 KB
15/09/26 04:54:22 INFO util.GSet: capacity   = 2^15 = 32768 entries
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.NNConf: ACLs enabled? false
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.NNConf: XAttrs enabled? true
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.NNConf: Maximum size of an xattr: 16384
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.FSImage: Allocated new BlockPoolId: BP-819976783-127.0.1.1-1443232462466
15/09/26 04:54:22 INFO common.Storage: Storage directory /home/student/hdfs/name has been successfully formatted.
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.NNStorageRetentionManager: Going to retain 1 images with txid >= 0
15/09/26 04:54:22 INFO util.ExitUtil: Exiting with status 0
15/09/26 04:54:22 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG: 
/************************************************************
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at aipi2015/127.0.1.1
************************************************************/

Operațiile de pornire / oprire a proceselor Hadoop

Script-urile pentru operațiile de pornire / oprire a proceselor Hadoop sunt plasate în $HADOOP_INSTALL/sbin și se referă la:

 • sistemul de fișiere distribuit HDFS care gestionează procesele demon NameNode, DataNode și SecondaryDataNode
  student@aipi2015:~$ start-dfs.sh
  Starting namenodes on [localhost]
  Starting namenodes on [localhost]
  localhost: starting namenode, logging to /usr/local/hadoop-2.6.1/logs/hadoop-student-namenode-aipi2015.out
  localhost: starting datanode, logging to /usr/local/hadoop-2.6.1/logs/hadoop-student-datanode-aipi2015.out
  Starting secondary namenodes [0.0.0.0]
  The authenticity of host '0.0.0.0 (0.0.0.0)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is 7a:0d:10:b0:d2:54:09:82:85:57:37:bd:7a:11:3a:d4.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  0.0.0.0: Warning: Permanently added '0.0.0.0' (ECDSA) to the list of known hosts.
  0.0.0.0: starting secondarynamenode, logging to /usr/local/hadoop-2.6.1/logs/hadoop-student-secondarynamenode-aipi2015.out
  • pornire: start-dfs.sh
  • oprire: stop-dfs.sh
 • procesul de gestiune a resurselor YARN care gestionează procesele demon ResourceManager și NodeManager
  student@aipi2015:~$ start-yarn.sh
  starting yarn daemons
  starting resourcemanager, logging to /usr/local/hadoop-2.6.1/logs/yarn-student-resourcemanager-aipi2015.out
  localhost: starting nodemanager, logging to /usr/local/hadoop-2.6.1/logs/yarn-student-nodemanager-aipi2015.out
  • pornire: start-yarn.sh
  • oprire: stop-yarn.sh

Verificarea faptului că aceste procese au fost pornite / oprite cu succes se face prin inspectarea proceselor java care rulează la un moment dat:

student@aipi2015:~$ jps
4272 SecondaryNameNode
4821 Jps
3959 NameNode
4073 DataNode
4410 ResourceManager
4526 NodeManager

Instrumente pentru monitorizarea cluster-ului

Framework-ul Hadoop pune la dispoziția utilizatorilor interfețe web ce permit monitorizarea cluster-ului:

 • procesul NameNode (http://localhost:50070) oferă informații cu privire la sistemul de fișiere distribuit HDFS, putând fi consultată inclusiv structura acestuia și descărcate resurse din cadrul său;
 • procesul ResourceManager (http://localhost:8088) conține date referitoare la sarcinile care au fost rulate, starea acestora, putând fi consultate și statistici cu privire la aplicațiile executate.

Instalare HBase 1.1.2

Obținerea celei mai recente versiuni

 • se descarcă cea mai recentă versiune stabilă (lista poate fi consultată pe HBase Downloads)
  student@aipi2015:~$ cd /tmp
  student@aipi2015:/tmp$ wget http://mirrors.hostingromania.ro/apache.org/hbase/1.1.2/hbase-1.1.2-bin.tar.gz
 • se copiază în /usr/local, creându-se și o legătură simbolică spre aceasta
  student@aipi2015:/tmp$ tar xzf hbase-1.1.2-bin.tar.gz
  student@aipi2015:/tmp$ sudo mv hbase-1.1.2 /usr/local/
  student@aipi2015:/tmp$ sudo ln -s /usr/local/hbase-1.1.2/ /usr/local/hbase
  student@aipi2015:/tmp$ rm -f hbase-1.1.2-bin.tar.gz
 • se specifică utilizatorul curent drept proprietarul acestui director
  student@aipi2015:~$ sudo chown -R student /usr/local/hbase

Suprascrierea bibliotecilor Hadoop

În directorul $HBASE_INSTALL/lib, HBase stochează biblioteci Hadoop pe care le-ar folosi doar în situația în care nu ar fi utilizat în corelație cu acest framework (modul standalone). Întrucât această colecție de biblioteci nu este actualizată, acest proces trebuie realizat manual (bibliotecile respective din distribuția curentă Hadoop sunt copiate în contextul HBase).

student@aipi2015:/usr/local/hbase/lib$ cp /usr/local/hadoop/share/hadoop/common/*.jar ./
student@aipi2015:/usr/local/hbase/lib$ cp /usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/*.jar ./
student@aipi2015:/usr/local/hbase/lib$ cp /usr/local/hadoop/share/hadoop/hdfs/*.jar ./
student@aipi2015:/usr/local/hbase/lib$ cp /usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*.jar ./
student@aipi2015:/usr/local/hbase/lib$ cp /usr/local/hadoop/share/hadoop/yarn/*.jar ./
student@aipi2015:/usr/local/hbase/lib$ rm -f hadoop*2.5.1*

Eventual, se pot șterge manual și alte biblioteci pentru care există versiuni diferite.

Specificarea parametrilor în fișierele de configurare

hbase-env.sh

În fișierul hbase-env.sh trebuie specificată valoarea variabilei de sistem JAVA_HOME astfel încât aceasta să fie disponibilă de fiecare dată când pornește sistemul de baze de date HBase, precum și a variabilelor de sistem HBASE_REGIONSERVERS (fișierul de configurare pentru serverele de regiuni), respectiv HBASE_MANAGES_ZK (HBase gestionează propria instanță ZooKeeper):

student@aipi2015:/usr/local/hbase/conf$ sudo nano hbase-env.sh
hbase-env.sh
...
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_60
export HBASE_REGIONSERVERS=/usr/local/hbase/conf/regionservers
export HBASE_MANAGES_ZK=true

hbase-site.xml

În cadrul fișierului de configurare hbase-site.xml sunt specificate proprietăți care determină modul în care operează sistemul de baze de date distribuit HBase:

 • hbase.rootdir - indică denumirea locației în care sistemul de baze de date distribuit HBase va stoca informațiile din tabele; întrucât este folosit HDFS, se va specifica aceeași locașie ca în cazul proprietății fs.default.name din cadrul fișierului de configurare $HADOOP_INSTALL/etc/hadoop/core-site.xml, sufixat de /hbase;
 • hbase.cluster.distributed - poate lua valorile:
  • true - pentru modul de lucru (pseudo-)distribuit;
  • false - pentru modul de lucru de sine stătător.
 • hbase.zookeeper.quorum - reprezintă adresa locației la care procesul ZooKeeper (ce monitorizează clusterele) își stochează datele;
 • dfs.replication - stabilește nivelul de replicare (de câte ori va fi stocat același bloc în cadrul unor clustere diferite); trebuie să aibă aceeași valoare ca în cazul proprietății omonime din $HADOOP_INSTALLATION/etc/hadoop/core-site.xml
 • hbase.zookeeper.property.clientPort - configurează portul prin care comunică diferitele instanțe ZooKeeper;
 • hbase.zookeeper.property.dataDir - precizează locația din cadrul sistemului de fișiere local în care procesul ZooKeeper își stochează datele temporare.
student@aipi2015:/usr/local/hbase/conf$ nano hbase-site.xml
hbase-site.xml
<configuration>
 <property>
  <name>fs.default.name</name> 
  <value>hdfs://localhost:9000/hbase</value>
 </property>
 <property>
  <name>hbase.cluster.distributed</name>
  <value>true</value>
 </property>
 <property>
  <name>hbase.zookeeper.quorum</name>
  <value>localhost</value>
 </property>
 <property>
  <name>hbase.zookeeper.property.clientPort</name>
  <value>2181</value>
 </property>
 <property>
  <name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name>
  <value>/home/student/hbase/zookeeper</value>
 </property>
</configuration>

Operațiile de pornire / oprire a instanței HBase

Script-urile pentru operațiile de pornire / oprire a proceselor Hadoop sunt plasate în $HBASE_INSTALL/bin și gestionează procesele HMaster, HRegionServer ale sistemului de baze de date distribuite HBase și HQuorumPeer al procesului ZooKeeper.

 • pornire
  student@aipi2015:~$ start-hbase.sh
  localhost: starting zookeeper, logging to /usr/local/hbase/bin/../logs/hbase-student-zookeeper-aipi2015.out
  starting master, logging to /usr/local/hbase/bin/../logs/hbase-student-master-aipi2015.out
  starting regionserver, logging to /usr/local/hbase/bin/../logs/hbase-student-1-regionserver-aipi2015.out
 • oprire
  student@aipi2015:~$ stop-hbase.sh

Verificarea faptului că aceste procese au fost pornite / oprite cu succes se face prin inspectarea proceselor java care rulează la un moment dat:

student@aipi2015:~$ jps
7089 HMaster
6167 SecondaryNameNode
5976 DataNode
6360 ResourceManager
7032 HQuorumPeer
5849 NameNode
6489 NodeManager
7593 Jps
7180 HRegionServer

Instrumente pentru monitorizarea sistemului de baze de date

Sistemul de baze de date distribuit HBase permite gestiunea informațiilor stocate:

 • în mod text, prin intermediul unei console (shell);
 • vizual, prin intermediul unei interfețe web (neimplementată pentru versiunea 1.1.2).

Consola (Shell)

Prin intermediul consolei (shell), accesibilă prin comanda $HBASE_INSTALL/bin/hbase shell se permite realizarea tuturor operațiilor DDL/DML specifice acestui tip de sistem de baze de date:

student@aipi2015:~$ hbase shell
HBase Shell; enter 'help<RETURN>' for list of supported commands.
Type "exit<RETURN>" to leave the HBase Shell
Version 1.1.2, rcc2b70cf03e3378800661ec5cab11eb43fafe0fc, Wed Aug 26 20:11:27 PDT 2015

hbase(main):001:0> list
TABLE                                      
0 row(s) in 0.4310 seconds

=> []
hbase(main):002:0> exit

Interfața Web

Prin intermediul interfeței web, disponibilă la http://localhost:60010, utilizatorul are la dispoziție doar operații de consultare a stării bazei de date sau a vizualizării tabelelor.

Plugin Hadoop pentru Eclipse

Dezvoltarea aplicațiilor Hadoop / HDFS în Eclipse poate fi facilitată de folosirea unui plugin.

Arhiva .jar corespunzătoare acestuia trebuie copiată în subdirectorul plugins al mediului de dezvoltare Eclipse pentru a putea fi folosit corespunzător.

Există posibilitatea de a exista unele probleme de compatibilitate cu anumite versiuni Hadoop / Eclipse.

Pentru remedierea acestora, plugin-ul trebuie compilat din surse.

1. Se indică versiunile curente ale bibliotecilor Hadoop existente în versiunea instalată pe mașina locală, în fișierele

 • ~/hadoop2x-eclipse-plugin/ivy/libraries.properties
 • ~/hadoop2x-eclipse-plugin/src/ivy/libraries.properties

Specificarea unor valori incorecte pentru aceste proprietăți va conduce la eșuarea procesului de obținere a unui plugin pe baza versiunilor curente de Eclipse și Hadoop instalate pe mașina locală.

2. Se precizează căile către versiunile de Hadoop / Eclipse existente pe mașina pe care se dorește folosirea acestuia.

student@aipi2015:~/hadoop2x-eclipse-plugin$ cd src/contrib/eclipse-plugin
student@aipi2015:~/hadoop2x-eclipse-plugin/src/contrib/eclipse-plugin$ ant jar -Dversion=2.6.1 -Declipse.home=/opt/eclipse -Dhadoop.home=/usr/local/hadoop

Arhiva .jar corespunzătoare plugin-ului obținut va fi plasată în ~/hadoop2x-eclipse-plugin/build/contrib/eclipse-plugin.

Se selectează WindowPerspectiveOpen PerspectiveOther… și din cadrul listei de perspective disponibile se selectează opțiunea Map/Reduce.

În bara de perspective va apărea secțiunea Map/Reduce Locations în care vor trebui configurați anumiți parametrii legați de localizarea framework-ului Hadoop, prin:

 1. click dreapta în zona de lucru a perspectivei; sau
 2. accesarea pictogramei reprezentând un elefant și semnul + ().

Definirea unei locații Hadoop presupune:

 • asocierea unei denumiri (nu există restricții în acest sens);
 • specificarea adresei mașinii și a portului pe care rulează sistemul de fișiere HDFS (secțiunea DFS Master): localhost:9000;
 • specificarea adresei mașinii și a portului pe care rulează procesul care gestionează aplicațiile de tip Map/Reduce (secțiunea Map/Reduce(V2) Master): localhost:50020;
 • indicarea utilizatorului care va dezvolta aplicații de tip Map/Reduce.

În urma realizării acestor configurații, locația respectivă va fi disponibilă pentru a fi accesată în secțiunea Map/Reduce Locations:

De asemenea, în secțiunea Project Explorer va fi disponibil un navigator pentru sistemul de fișiere HDFS (DFS Locations) care oferă posibilitatea interacțiunii cu sistemul de fișiere local prin operații de tip încărcare / descărcare de diferite resurse.

Configurarea unui proiect Map/Reduce se face prin NewProjectMap/ReduceMap/Reduce Project, specificându-se și locația unde a fost instalat framework-ul Hadoop pe discul local (Use Default HadoopConfigure Hadoop install directory…)

Ulterior, clasele specifice acestui tip de aplicaţii (clasa principală, respectiv clasele Mapper şi Reducer) se vor genera automat (NewOtherMap/Reduce de unde se selectează tipurile de clasă respective: MapReduce Driver, Mapper şi Reducer), utilizatorul completând numai conţinutul metodelor responsabile cu sarcinile executate pe fiecare cluster în parte şi cu prelucrarea rezultatelor finale pe baza informaţiilor provenite de la proces care a rulat o anumită parte a sarcinii.

De asemenea, pentru clasele de tip Mapper / Reducer, vor trebui specificate tipul de intrare şi tipul de ieşire prin indicarea clasei de bază parametrizate pe care o vor moșteni.

Întrucât se doreşte ca rezultatele procesărilor distribuite să fie afişate în cadrul consolei Eclipse, se va crea un fişier log4j.properties care va fi plasat în subdirectorul bin al proiectului respectiv:

log4j.properties
log4j.rootLogger=INFO,console
log4j.appender.console=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.console.target=System.err
log4j.appender.console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.console.layout.ConversionPattern=%d{yy/MM/dd HH:mm:ss} %p %c{2}: %m%n

Rularea proiectului va trebui realizată în contexul Hadoop, astfel încât să fie invocate procesele care sunt responsabile cu distribuirea sarcinii, respectiv cu preluarea rezultatelor obţinute în urma prelucrărilor pe diferite sarcini. Astfel, din meniul contextual al proiectului va trebui să se specifice Run AsRun On Hadoop.

Pe măsură ce este rulată aplicaţia, în consolă vor fi afişate actualizările privind sarcinile de tip map şi sarcinile de tip reduce, exprimate procentual.

După ce aplicaţia a fost executată, vor fi afişate statistici referitoare la numărul de octeţi citiţi şi scrişi (din sistemul de fişiere local respectiv din sistemul de fişiere distribuit HDFS), numărul de operaţii de citire şi scriere (cu evidenţierea celor care au durat mai mult timp) ca şi numărul de înregistrări procesate în cadrul sarcinilor de tip map şi de tip reduce.

Resurse

utile/hadoop_hbase.txt · Last modified: 2015/09/28 02:09 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0